Обмен учебными материалами


Тип: відповідності.1. Методику проведення спостережень та екскурсій.

2. Методику застосування дидактичної розповіді.

3. Методику застосування звукового аналітико-синтетичного методу навчання грамоти.

А. К.Д. Ушинський.

Б. Є.І. Тихеєва.

В. A.M. Бородич.

Тип: множинний вибір — єдина відповідь.

Висловлення. До найважливіших принципів навчання ма­леньких дітей рідної мови належать...

Варіанти відповідей:

а) принцип наочного навчання;

б) принцип доступності;

в) принцип послідовності на систематичності.

Тип: множинний вибір — єдина відповідь.

Висловлення. Засновником вітчизняної дошкільної лінгво­дидактики вважається...

Варіанти відповідей:

а) С. Русова.

б) A.M. Богуш.

в) Є.І. Тихеєва.

Тип: множинний вибір — єдина відповідь.

Висловлення. У який з названих періодів становлення та розвитку дошкільної лінгводидактики вона виокремилась у са­мостійну наукову дисципліну? Варіанти відповідей:

а) на початку ХХ-го століття;

б) на початку XXI століття;

в) 70-80-ті роки ХХ-го століття.

Тип: заповніть бланк.

Висловлення. Правильна, попередньо продумана мовленнєва діяльність педагога для наступного наслідування її дітьми називається...

Тип: заповніть бланк.

Висловлення. Словесне звернення, що вимагає відповіді - це...

Тип: заповніть бланк.

Висловлення. Роз'яснення дітям способу дії для досягнен­ня певного результату називається...

Тип: заповніть бланк.

Висловлення. Мотивоване судження про мовленнєве вислов­лювання дитини, що характеризує якість виконання мовлен­нєвих дій, називається...

Модульний контроль:

Теоретичний блок: запитання для перевірки знань

Портфоліо:

— Заповнені схеми: «Історія становлення та розвитку дошкіль­ної лінгводидактики», «Форми організації мовленнєвої роботи з дітьми в ДНЗ», «Методи навчання дітей рідної мови в ДНЗ».

— Список творів К.Д. Ушинського та В.О. Сухомлинського, що доступні дітям дошкільного віку.

— Рекомендації з використання педагогічної спадщини

— Ф. Одоєвського, К.Д. Ушинського, В.О. Сухомлинського,

— Ф. Русової та інших у практиці роботи дошкільних закладів.

— Розгорнуте обґрунтування свого вибору однієї з програм як базового документа у плануванні мовленнєвої роботи з до­шкільниками.

Оцінювання навчальних досягнень студентів

MP №2 Складан­ня схеми Складан­ня списку творів Обґрунтування вибору програми Підготов­ка реко­мендацій Відвідування лекційних занять Підсум­кова оцінка за модуль Б. Мах. 25б. 8б. 76. 56. 56. + 26. Мах-50б.


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-12;


weddingpedia.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная